Kasy fiskalne dla warsztatów samochodowych

Posted on

Kasy fiskalne

Kasy fiskalne

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, do  ewidencji obrotu oraz kwot podatku VAT dozwolone będą jedynie tak zwane kasy online, które przesyłać będą informacje do centralnego systemu informatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Kasowej, czyli  Centralnego Repozytorium Kas. Od 1 stycznia 2019 roku stosować muszą je podatnicy świadczący usługi motoryzacyjne oraz wulkanizacyjne (warsztaty samochodowe) oraz punkty sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego oraz gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych (stacje paliw).

Nowe kasy fiskalne posiać będą wbudowaną funkcjonalność pozwalającą na zautomatyzowany, bezpośredni przesył informacji z urządzenia rejestrującego do Centralnego Repozytorium Kas. Przesyłane będą tam informacje o każdej transakcji, jaka została zaewidencjonowana na kasie rejestrującej, wraz ze szczegółami umożliwiającymi ustalenie wysokości obrotu oraz kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju usługi czy towaru oraz czasu i miejsca instalacji urządzenia. Informacje pochodzące z kas rejestrujących stanowić będą w praktyce elektroniczny obraz paragonów i pozbawione będą one informacji na temat konsumenta, z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (o ile poda on go podczas dokonywania transakcji).

Nowe kasy fiskalne mają się przyczynić do uszczelnienia systemu podatkowego i ograniczenia szarej strefy. Chodzi tutaj głównie o to, by możliwe stało się raportowane zarejestrowanych na nich transakcji do centralnego systemu informatycznego Ministerstwa Finansów. Zgodnie z zapisami wspominanego powyżej rozporządzenia, takie urządzenia będą w automatyczny sposób przekazywać dane odnośnie raportów fiskalnych dobowych, paragonów fiskalnych (w tym anulowanych) oraz faktur (z uwzględnieniem tych, które zostały anulowane).

Podatnik będzie mógł stosować do prowadzenia ewidencji nowe Kasy fiskalne oraz modele wyposażone w elektroniczny zapis kopii. Stopniowo z rynku wycofywane będą natomiast urządzenia drukujące kopię papierową.

Tags: , ,